Unsere Showkids tanzen seit 2006
Saison 2023/24
Impressum Satzung Datenschutz
Carneval Club Dorfprozelten e.V.
Trainerinnen - CHRISTINA MOTZEL & JANA ULRICH
An ton ia Hab erl
Florin a Hoh man n
Fran ziska Boh lig
Helen e Neu b eck
Id a Ulrich
Ju la Hoh man n
Ju n a Zeh
Lara Kreb s Linda Hohmann
Lin a Klap p en b erger
Lotta Röd ler
Mara Lotzow
Marleen Berb erich
Matild a Bran d
Mila Greu lich
Nele Fu ch s
Rosa Lab u h n
Svea Mü ssig